PODMIENKY POUŽÍVANIA


Vstupom do portálu súhlasíte s dodržiavaním týchto podmienok (ďalej len podmienky), zaväzujete sa ich dodržiavať a ste nimi viazaní. Prevádzkovateľom portálu www.skiinfo.sk je spoločnosť NextBiz s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl. č. 25339/R so sídlom Majerská 11, 911 05 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 46 392 017. Spoločnosť NextBiz s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek a podľa vlastného uváženia a potrieb tieto podmienky meniť. V prípade akéhokoľvek porušenia týchto podmienok si spoločnosť NextBiz s.r.o. vyhradzuje právo požadovať všetky zo zákona dostupné opravné prostriedky a náhrady. Na ďalšie používanie portálu musíte súhlasiť s týmito podmienkami.

Ochranné známky a logá

Potvrdzujeme, že všetky materiály, použité v portály, najmä informácie, logá, obrázky, grafiky, dokumenty, produkty, zvuky, internetové rozhranie a software poskytla na publikovanie spoločnosť NextBiz s.r.o., alebo jej obchodní partneri, alebo klienti portálu t.j. prevádzkovatelia lyžiarskych stredísk, prevádzkovatelia ubytovacích zariadení. (ďalej len klienti), pričom súvisiace práva duševného vlastníctva prislúchajú spoločnosti NextBiz s.r.o., alebo klientom. Jednotlivé prvky webovej stránky sú chránené autorskými zákonmi, a nesmú sa kopírovať, modifikovať ani imitovať, celkom ani čiastočne. Všetky ďalšie názvy produktov, mená spoločností, známky, logá a symboly môžu byť ochrannými známkami ich vlastníkov.

Obmedzená licencia; obmedzenia

S výnimkou toho, čo sa uvádza v týchto podmienkach, žiadne z materiálov sa nesmú kopírovať, rozmnožovať, distribuovať, opätovne publikovať, sťahovať, zobrazovať, uverejňovať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi prostriedkami, najmä elektronickými, mechanickými, foto kopírovacími, záznamovými či inými prostriedkami, bez predchádzajúceho výslovného písomného povolenia spoločnosti NextBiz s.r.o. alebo poskytovateľa tretej strany. Zároveň nesmiete odzrkadľovať žiadne materiály, obsiahnuté na tejto webovej stránke, na žiadnom inom serveri bez predchádzajúceho výslovného písomného povolenia spoločnosti NextBiz s.r.o.. Akékoľvek neoprávnené používanie akýchkoľvek materiálov, obsiahnutých v tomto katalógu, môže porušiť zákony o autorskom práve, zákony o ochranných známkach, zákony o ochrane súkromia o uverejňovaní.

Ukončenie služieb / webovej stránky

Spoločnosť NextBiz s.r.o. môže kedykoľvek upraviť alebo v prípade technickej údržby prerušiť poskytovanie tejto webovej stránky alebo materiálov, uvedených na tejto webovej stránke, a to s adresovaným oznámením alebo bez neho. Spoločnosť NextBiz s.r.o. nenesie voči vám ani žiadnej tretej strane žiadnu zodpovednosť v dôsledku takejto úpravy alebo prerušenia. Spoločnosť NextBiz s.r.o. môže monitorovať prístup na webovú stránku. Po ukončení týchto Podmienok ste povinný bezodkladne zničiť akékoľvek stiahnuté alebo vytlačené materiály.

Linky na stránky tretích strán

Táto webová linka môže obsahovať linky na webové stránky, riadené stranami inými ako spoločnosťou NextBiz s.r.o.. Spoločnosť NextBiz s.r.o. nezodpovedá, neschvaľuje ani neprijíma žiadnu zodpovednosť za obsah alebo používanie takýchto stránok tretích strán. Spoločnosť NextBiz s.r.o. vám poskytuje tieto linky iba na uľahčenie orientácie, pričom začlenenie akejkoľvek linky neznamená schválenie stránky uvedenej linky spoločnosťou NextBiz s.r.o.. Pred používaním takýchto stránok ste povinný oboznámiť sa s politikou, uvedenou na takýchto stránkach, týkajúcou sa ochrany súkromia a iných záležitostí. Je vašou zodpovednosťou, aby ste podnikli opatrenia na zabezpečenie toho, že nič, čo si pre vlastné potreby vyberiete, neobsahuje vírusy ani iné položky deštruktívnej povahy.

Vzdanie sa práva

Materiály na tejto webovej stránke sa poskytujú v stave v akom sa nachádzajú, pričom spoločnosť NextBiz s.r.o. sa týmto vzdáva práva na všetky výslovné alebo konkludentné prehlásenia, záruky, istoty a podmienky, najmä akékoľvek konkludentné záruky alebo podmienky obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, nároku a neexistenciu porušenia, okrem prípadov v rozsahu, kedy sú takéto vzdania sa práv považované za právne neplatné. Spoločnosť NextBiz s.r.o. neposkytuje žiadne prehlásenia, záruky, istoty ani podmienky, s ohľadom na kvalitu, vhodnosť, pravdivosť, správnosť alebo úplnosť žiadnych materiálov, uvedených na webovej stránke alebo akejkoľvek inej stránke či inej webovej stránke, na ktorú je odkaz na tejto webovej stránke. Spoločnosť NextBiz s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za pridané informácie a fotografie v prezentáciách lyžiarskych stredísk a ubytovania. Za pridané informácie a fotografie v prezentáciách lyžiarskych stredísk a ubytovania zodpovedá v plnom rozsahu prevádzovateľ lyžiarskeho strediska a ubytovacieho zariadenia (registrovaný člen), ktorí ich pridal, pokiaľ takéto informácie nezadala spoločnosť NextBiz s.r.o. so súhlasom prevádzovateľa lyžiarskeho strediska a ubytovacieho zariadenia.

Obmedzenie zodpovednosti

V prípade, že nie ste spokojný s naším portál-om, jediným vašim opravným prostriedkom je možnosť prerušiť jeho používanie. Spoločnosť NextBiz s.r.o. nezodpovedá za žiadne škody, ktoré utrpíte v dôsledku používania, úpravy, doloženia, kopírovania, distribuovania alebo sťahovania, materiálov alebo používania či nemožnosti používať tento portál. Spoločnosť NextBiz s.r.o. v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne nepriame, trestné, mimoriadne, náhodné ani následné škody (najmä stratu zákazky, výnosov, zisku, používania, údajov alebo iných ekonomických výhod), a to bez ohľadu na to, ako k nim dôjde, či už konaním alebo na základe zmluvy, nedbalosti či iného protiprávneho konania, vyplývajúceho z používania alebo realizácie informácií, dostupných na tomto katalógu alebo v súvislosti s ním, a to i v prípade, kedy bola spoločnosť NextBiz s.r.o. vopred poučená o možnosti vzniku takejto škody. Máte výlučnú zodpovednosť za adekvátnu ochranu a zálohovanie údajov a/alebo vybavenie, použité v súvislosti s týmto portálom, pričom nie ste oprávnený uplatniť si nárok voči spoločnosti NextBiz s.r.o. v súvislosti so stratenými údajmi, trvaním opakovaného spustenia, nesprávneho výkonu, omeškaniami práce alebo ušlými ziskami, vyplývajúcimi z používania materiálov. Zaväzujete sa, že odškodníte spoločnosť NextBiz s.r.o. a že si nebudete uplatňovať u spoločnosti NextBiz s.r.o. žiadne nároky, vychádzajúce z používania tohoto portálu alebo súvisiace s ním. Účinnosť týchto obmedzení je výslovným predpokladom vášho používania tohto portálu.

Odškodnenie

Ako protiplnenie za prijatie pôžitkov, ktoré získate prístupom na túto stránku, súhlasíte, že odškodníte spoločnosť NextBiz s.r.o. jej pracovníkov, spoločníkov a konateľov, zamestnancov, zástupcov a partnerov a nahradíte im všetky nároky, konania alebo pohľadávky, najmä primerané právne a účtovné poplatky, uplatnené akoukoľvek treťou stranou z dôvodu vášho používania webovej stránky, vášho porušenia týchto podmienok alebo vášho porušenia zákonov, predpisov alebo práv tretích osôb alebo v súvislosti s nimi.

Všeobecné ustanovenia

Tieto podmienky sa spravujú a vykladajú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je ktorékoľvek z ustanovení týchto podmienok neplatné alebo nevykonateľné, takéto ustanovenie bude vykonané v najväčšom možnom rozsahu a zostávajúce ustanovenia budú i naďalej plne platné a účinné. Názvy slúžia iba na referenčné účely a žiadnym spôsobom nedefinujú, neobmedzujú, nevykladajú ani nepopisujú rámec ani rozsah daného odseku. Nekonanie z našej strany v súvislosti s vaším porušením prípadne porušením iných osôb nás nezbavuje práva konať v súvislosti s následným alebo podobným porušením. Okrem dohôd a podmienok, uvedených na webovej stránke, tieto podmienky uvádzajú celé dojednanie a dohodu medzi nami v súvislosti s predmetom týchto podmienok.